Analysis of 45 Million Travelers to Thailand and Malaysia Data Leaked

บทวิเคราะห์การเสนอและตรวจสอบสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการรั่วไหลข้อมูลจำนวนกว่า 45 ล้านรายการของนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยและมาเลเซีย
Read more →

FIN7 CrimeOps: ศึกษาปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ “FIN7” กลุ่มนักล่าระบบ Point of Sale (POS)

ศึกษาปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ FIN7 ทั้งในมุมกลยุทธ์ ปฏิบัติการและเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์ และทำความเข้าใจเหตุผลว่าทำไม FIN7 อาจเป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ดีที่สุดในด้าน Operation management
Read more →

Experience and Seniority

ความคิดเห็นในเรื่องของประสบการณ์ การเป็นผู้ใหญ่ การเจริญเติบโตและสิ่งที่คนรุ่นหลังอยากจะได้รับ
Read more →