FIN7 CrimeOps: ศึกษาปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ “FIN7” กลุ่มนักล่าระบบ Point of Sale (POS)

ศึกษาปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ FIN7 ทั้งในมุมกลยุทธ์ ปฏิบัติการและเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์ และทำความเข้าใจเหตุผลว่าทำไม FIN7 อาจเป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ดีที่สุดในด้าน Operation management
Read more →

Experience and Seniority

ความคิดเห็นในเรื่องของประสบการณ์ การเป็นผู้ใหญ่ การเจริญเติบโตและสิ่งที่คนรุ่นหลังอยากจะได้รับ
Read more →

Unpopular Opinion: On Maze Ransomware

ความเห็นต่อพฤติกรรมและเทคนิคการโจมตีของ Maze Ransomware ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธืภาพในการตรวจจับและรับมือภัยคุกคาม
Read more →